เกี่ยวกับ บิ๊กแก๊ส

บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ดำเนินกิจการด้านพลังงาน โดยได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 7 จากกระทรวงพลังงาน ผู้ให้บริการในธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจร เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา จัดหา ติดตั้งออกแบบ วางระบบ ตลอดจนการซ่อมบำรุง (EPCms) ซึ่งครอบคลุมทั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์  หรือสถานี NGV รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้พลังงานต่าง ๆ เป็นเชื้อเพลิง อีกทั้งมีบริการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas : LPG), ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas : LNG), และบริการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ

 

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานด้านธุรกิจพลังงาน ตลอดระยะเวลาในการทำธุรกิจที่ผ่านมา บิ๊กแก๊ส ได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าที่เป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงานต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องการันตีถึงผลงานและคุณภาพ ขยายผลให้เกิดโครงการต่างๆ มากมาย ส่งผลให้รายได้หรือผลประกอบการของบริษัท มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ภายใต้การดูแลของ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC บริษัทชั้นนำด้านการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานของประเทศ ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพ เหนือตามความต้องการของลูกค้าและมาตรฐานที่กำหนด และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ให้บริการด้านวิศวกรรมพลังงาน การขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด รวมถึงการดูแลหลังการขาย โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป้าหมายในการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนบนความไว้วางใจของทุกภาคส่วน

 

ด้วยศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ บิ๊กแก๊สพร้อมที่จะเคียงข้างเป็นกำลังสำคัญ สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน สมกับความความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะก้าวขึ้นสู่ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานที่ครบวงจร เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

วิสัยทัศน์

การเป็นผู้ให้บริการทางด้านธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร

พันธกิจ

  1. ด้านธุรกิจจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG), ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG (Liquefied Natural Gas) และธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ เพื่อสร้างโครงข่ายลูกค้าให้มีความมั่นคง
  2. ด้านธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจรอย่างมีมาตรฐานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
  3. ด้านธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและสังคม
  4. ด้านธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตและมั่นคงอย่างต่อเนื่อง
  5. ด้านผลตอบแทน มุ่งมั่นเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนร่วม
  6. ด้านบุคลากร พัฒนาและส่งเสริมขีดความรู้ความสามารถ ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

ค่านิยมหลัก

Benefit : ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม
Innovation : สร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานใหม่ๆ เพื่อพัฒนาระบบพลังงานของประเทศ
Good Team : ดำเนินงานด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญภายใต้คุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด
Great Services : ส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีให้กับลูกค้า
Achievement : มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน
Satisfaction : สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น