ธุรกิจจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas : LNG)

ธุรกิจจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas : LNG)

ริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้เป็นบริษัทรายแรกของประเทศไทยที่ได้เซ็นสัญญาร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต โดยก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG ถือว่าเป็นพลังงานใหม่ของประเทศ เป็นพลังงานสะอาด ให้การเผาไหม้ที่สมบูรณ์ และมีคาร์บอนไดออกไซค์ต่ำ เหมาะแก่การลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้มากกว่า จึงมีความคุ้มค่าในระยะยาว

 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัท คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เชื้อเพลิงในการผลิตและอยู่นอกแนวท่อก๊าซธรรมชาติ จะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2) ลดปริมาณฝุ่น PM2.5 และลดมลภาวะที่เกิดจากเชื้อเพลิงเดิม เนื่องด้วยก๊าซ LNG เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

LNG (Liquefied Natural Gas) คือก๊าซธรรมชาติที่ถูกแปรสภาพให้อยู่ในรูปของเหลว เพื่อประโยชน์ในการขนส่งในระยะทางไกล LNG เป็นก๊าซธรรมชาติซึ่งมี “ก๊าซมีเทน” เป็นหลัก จะถูกนำมาแยกสิ่งปลอมปนและองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปรอท และกำมะถัน จากนั้นลดอุณหภูมิลงมาที่ -160 องศาเซลเซียส ก๊าซฯ จะเปลี่ยนสถานะจากเป็นของเหลวที่ความดันบรรยากาศและมีปริมาตรลดลงประมาณ 600 เท่าจากสถานะก๊าซ สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้ในยานพาหนะและให้ความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด โดยนายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด และนายวุฒิกร สติฐิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้ง “บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด” เป็นคู่ค้ากลุ่มแรกของประเทศนานกว่า 10 ปีเพื่อเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว “LNG (แอลเอ็นจี)” ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมนอกแนวท่อก๊าซธรรมชาติ ได้ใช้ก๊าซ LNG (แอลเอ็นจี) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561

ทั้งนี้ ก๊าซดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดและเผาไหม้ที่สมบูรณ์ เพราะคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกต่ำ ทำให้มีส่วนช่วยลดโลกร้อนจึงเหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญเป็นพลังงานที่ให้ค่าความร้อนสูงกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นและมีความคุ้มค่ากว่า

LNG เป็นก๊าซที่เบากว่าอากาศ เมื่อรั่วไหลจะลอยตัวขึ้นในอากาศ โอกาสในการลุกไหม้จากการรั่วไหลเป็นไปได้ยาก เนื่องจากต้องมีปริมาณก๊าซฯ ในอากาศระหว่าง 5-15% อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบปิดและมีประกายไฟเกิดขึ้นเท่านั้น ก๊าซ LNG มีค่าความร้อนที่สูงถึง 52,000 BTU/Kg. จึงนิยมใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ยานยนต์ ให้ความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เพราะ

  • – สันดาปสมบูรณ์ได้ง่าย ไม่ตกค้างไม่สะสมในน้ำหรือดิน
  • – มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงอื่น ๆ
  • – ไม่มีพิษ ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนเพราะแยกสิ่งปลอมปนต่าง ๆ ออกก่อนการแปรสถานะเป็นของเหลว
  • – ไร้กลิ่น ไร้สี
  • – เบากว่าอากาศ
  • – ติดไฟยากกว่า
  • – เก็บในรูปของเหลว (-160 ํC)
  • – สถานะเป็นของเหลวแต่หากรั่วไหล จะระเหยกลายเป็นก๊าซได้อย่างรวดเร็ว

LNG เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เผาไหม้สมบูรณ์ LNG ถูกเปลี่ยนสถานะจากก๊าซเป็นของเหลว ซึ่งจะมีความดันบรรยากาศ และมีปริมาตรลงลง 600 เท่า เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการขนส่ง เมื่อถึงปลายทาง LNG จะถูกเปลี่ยนสถานะอีกครั้ง จากของเหลวกลับเป็นก๊าซดังเดิม เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ LNG ที่อยู่ในสถานะของเหลว ยังสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะได้โดยตรง เช่น รถบรรทุกสินค้าในอเมริกา, รถไฟฟ้าที่ใช้ระบบเชื้อเพลิงร่วม LNG และน้ำมันดีเซลในอเมริกาและแคนาดา, รถขนส่งสาธารณะในจีน, เรือเฟอร์รี่ในนอร์เวย์ รวมถึงเรือขนส่งในหลายประเทศ โดย LNG มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัท คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เชื้อเพลิงในการผลิตและอยู่นอกแนวท่อก๊าซธรรมชาติ จะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2) ลดปริมาณฝุ่น PM2.5 และลดมลภาวะที่เกิดจากเชื้อเพลิงเดิม เนื่องด้วยก๊าซ LNG เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณวีรกานต์ มั่นคงปิยสันต์ โทร. 064-301-0956
คุณสุภาภรณ์ ทองนาโพธิ์ โทร. 063-393-1922
คุณพรพิมล ศรประสิทธิ์  โทร. 064-654-0650
คุณจุฑามาศ กะหมายสม โทร. 064-301-0957
E-mail : marketing@biggas.co.th